Cảm ơn phản hôi của bạn!

Trong thời gian sáu tuần tham gia cộng đồng vào tháng 1 và tháng 2, VTA đã tổ chức sáu cuộc họp cộng đồng, một cuộc họp ảo và trình bày tại 20 cuộc họp bổ sung được tổ chức bởi hội đồng thành phố, các tổ chức dựa trên cộng đồng và các hiệp hội khu phố trên khắp Hạt Santa Clara. Mục tiêu là để có được đầu vào và cái nhìn sâu sắc về Dự thảo Kế hoạch dịch vụ vận chuyển mới 2019.

Nỗ lực này, được hỗ trợ bởi việc tiếp cận với phương tiện truyền thông xã hội, đã mang lại gần 1.500 câu hỏi và bình luận trong giai đoạn bình luận công khai kết thúc vào ngày 28 tháng 2.

Trong suốt tháng 3, các nhà hoạch định VTA sẽ sử dụng phản hồi mang tính xây dựng nhận được từ công chúng để giúp phát triển kế hoạch dịch vụ vận chuyển cuối cùng sẽ được trình lên các ủy ban VTA vào tháng 4, sau đó cho Hội đồng VTA vào tháng 5 để họ xem xét. Các cuộc họp được mở cho công chúng. Chúng tôi khuyến khích sự tham gia nhiều hơn trong các diễn đàn này để chia sẻ suy nghĩ của bạn về kế hoạch cuối cùng. Bất kỳ thay đổi dịch vụ nào được Hội đồng phê duyệt sẽ được thực hiện khi bắt đầu dịch vụ BART đến Hạt Santa Clara, dự kiến vào cuối năm 2019.

Chúng tôi cảm ơn nhiều thành viên cộng đồng sáng tạo và đam mê đã tham gia vào quá trình này để giúp định hình một sản phẩm cuối cùng sẽ đáp ứng các mục tiêu dịch vụ của tổ chức.

VTA đang phát triển một kế hoạch dịch vụ vận chuyển mới

Toàn cảnh tài chính thay đổi cho thấy Kế hoạch Mạng lưới Tiếp theo dự định triển khai khi dịch vụ BART tới Hạt Santa Clara khởi động không bền vững về mặt tài chính.

Ban Giám đốc VTA đã yêu cầu nhân viên phát triển một kế hoạch mới, được gọi là Kế hoạch Vận chuyển Mới 2019, với chi phí hoạt động thấp hơn 4% so với Kế hoạch Mạng lưới Tiếp theo và tập trung hơn vào việc gia tăng lượng hành khách.

Nhân viên VTA đã phát triển dự thảo của Kế hoạch Vận chuyển Mới 2019 dựa trên hàng nghìn ý kiến mà VTA nhận được trong khi phát triển Kế hoạch Mạng lưới Tiếp theo.

Dự thảo Kế hoạch Vận chuyển Mới 2019 đề xuất nhiều thay đổi trong khi cố gắng duy trì chỉ đạo của Ban giám đốc và giảm thiểu ảnh hưởng tới những hành khách hiện tại.

 
 

Lịch trình của Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019

 
 
Tháng Một và Tháng Hai Mời gọi Cộng đồng
Tháng Ba Phân tích ý kiến của cộng đồng và xây dựng Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức
Tháng Tư Trình bày Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức tới Uỷ ban Cố vấn và Thường trực VTA
Tháng Năm Ban Giám đốc VTA thông qua Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức
Tháng Năm đến Tháng Mười Chuẩn bị Triển khai kế hoạch
Tháng Mười đến Tháng Mười hai Khởi động dịch vụ BART tới Hạt Santa Clara theo dự kiến