Đề xuất với Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 | Tuyến Xe buýt Đưa đón Học sinh

 

Các Tuyến Xe buýt Đưa đón Học sinh có màu xám trên bản đồ tuyến đường là dịch vụ bổ sung được thêm vào các tuyến đường hiện tại vào giờ chuông reo để tránh tắc nghẽn giao thông. Trong một vài trường hợp, các tuyến xe buýt đưa đón học sinh đi khác tuyến đường hiện tại để phù hợp với tuyến đường dành cho học sinh.

Các thay đổi được trình bày đối lập với dịch vụ hiện tại.

 
 

School Tripper 246 | Milpitas High School

Tuyến Xe Đưa đón Học sinh 246 | Trung học Milpitas

Đổi tên dịch vụ dành cho trường học bổ sung trên Tuyến 46 hiện tại (Route 46).

 
 
Hiện tại Milpitas High School - Landess & Yellowstone
 

 

School Tripper 247 | Milpitas High School

Tuyến Xe Đưa đón Học sinh 247 | Trung học Milpitas

Đổi tên dịch vụ dành cho trường học bổ sung trên Tuyến 47 (Route 47) hiện tại.

 
 
Hiện tại Milpitas High School - Landess & Park Victoria
 

 

School Tripper 256 | Willow Glen High School

Tuyến Xe Đưa đón Học sinh 256 | Trung học Willow Glen

Đổi tên dịch vụ dành cho trường học bổ sung trên Tuyến 82 (Route 82) hiện tại. Lưu ý rằng đoạn này của Tuyến 82 (Route 82) được đề xuất thay thế bằng Tuyến 56 (Route 56).

 
 
Hiện tại Willow Glen High School - Willow & First
 

 

School Tripper 270 | Independence High School

Tuyến Xe Đưa đón Học sinh 270 | Trung học Independence

Đổi tên dịch vụ dành cho trường học bổ sung trên Tuyến 70 (Route 70) hiện tại.

 
 
Hiện tại Independence High School - Landess & Park Victoria
 

 

School Tripper 287 | Live Oak High School

Tuyến Xe Đưa đón Học sinh 287 | Trung học Live Oak

Đổi tên dịch vụ dành cho trường học bổ sung trên Tuyến 16 (Route 16) hiện tại. Lưu ý rằng Tuyến 16 (Route 16) được đề xuất đổi tên thành Tuyến 87 (Route 87).

 
 
Hiện tại Live Oak High School - San Martin Caltrain
 

 

School Tripper 288/288L/288M | Gunn High School

Tuyến Xe Đưa đón Học sinh 288/288L/288M | Trung học Gunn

Đổi tên dịch vụ dành cho trường học bổ sung trên Tuyến 88 (Route 88) hiện tại.

 
 
Hiện tại 288 Gunn High School - Colorado & Middlefield via Charleston and Fabian
Hiện tại 288L Gunn High School - Louis & Amarillo
Hiện tại 288M Gunn High School - Middlefield and Colorado via Meadow and Waverly