Iminungkahing 2019 New Transit Service Plan | Madalas na mga Ruta ng Bus

 

Frequent routes operate at 15-minute or better frequencies on weekdays from at least 6:30 AM to 6:30 PM.Ang mga madalas na ruta ay patatakbuhin sa 15-minuto o mas madalas sa weekday di-bababa mula 6:30 AM hanggang 6:30 PM.

Ang mga pagbabago ay iprenisenta para ihambing sa kasalukuyang serbisyo.

DASH Shuttle

Ang DASH Shuttle, na magbibigay ng serbisyong pabilog sa pagitan ng Downtown San Jose at Diridon Station, ay gagawin Rapid 500, na magdadag ng koneksyon sa Berryessa BART Station at mas magiging madalas kaysa sa DASH Shuttle.

Kasalukuyan Diridon Station - Santa Clara Street & 4th
Iminungkahi Upgrade to Rapid 500

 
 

Rapid 500

Ang Rapid 500 Route ay magkokonekta ng Diridon Station, Downtown San Jose at Berryessa BART Station at patatakbuhin sa mga 7-8 minutong dalas kapag weekday. Papalitan ng Rapid 500 ang DASH shuttle.

Iminungkahi Diridon Station - Berryessa BART Station
500.png
 
 
frequency_legend.png
 
 

Rapid 522

Walang iminungkahing pagbabago sa kasalukuyang serbisyo.  Iminungkahi ng Draft na Plano na taasan ang dalas kada 20 minuto hanggang 15 minuto tuwing umaga at gabi, pero nakadepende ang pagbabagong iyon samaraming pangangailangan at resources.

 
 
Kasalukuyan Palo Alto Transit Center - Eastridge Transit Center
Iminungkahi Palo Alto Transit Center - Eastridge Transit Center
 
 
522.png
 
 
frequency_legend.png
 
 

Rapid 523

Ang Rapid 523 ay isang bagong ruta na papalit sa rutang Limited 323 at isang bahagi ng Route 54. Ikokonekta ng Rapid 523 ang Lockheed Martin Transit Center sa De Anza College, Valley Fair/Santana Row, Downtown San Jose at Berryessa BART Station.

Iminungkahi Lockheed Martin Transit Center - Berryessa BART Station
523.png
 
 
frequency_legend.png
 
 

Route 10

Iminumungkahi na ang Route 10 ay isama sa Route 60.

 

 

Route 22

Walang iminungkahing pagbabago para sa Route 22.  Iminungkahi ng Draft na Plano na ihinto ang serbisyo sa pagitan ng 1:00 AM at 4:00 AM.

Kasalukuyan Palo Alto Transit Center - Eastridge Transit Center
Iminungkahi Palo Alto Transit Center - Eastridge Transit Center
22.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 23

Babaguhin ang Route 23 para manatili sa Stevens Creek sa pagitan ng Winchester at Bascom sa halip na lumihis patungong Forest para magbigay ng serbisyo sa Valley Fair Transit Center. Isang bagong ruta, na Route 59, patatakbuhin sa Forest at maaaring maging opsyon para sa kasalukuyang mga sumasakay sa Forest. Babawasan ang dalas ng weekday mula 12 minuto ay gagawing 15 minuto.

Kasalukuyan De Anza College - Alum Rock Transit Center
Iminungkahi De Anza College - Alum Rock Transit Center
23.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 25

Babawasan ang dalas ng weekday mula 10 ay gagawing 12 minuto. Babawasan ang dalas ng weekday mula 20 minuto at gagawing 15 minuto. Katulad ng kasalakuyang serbisyo, ang bahagi ng rutang kanluran ng Valley Medical Center ay mababawasan ang dalas.

Kasalukuyan De Anza College - Alum Rock Transit Center
Iminungkahi De Anza College - Alum Rock Transit Center
25.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 26

Ang Route 26, na kasalukuyang nagkokonekta ng Lockheed Martin Transit Center sa Westgate area at Eastridge Transit Center ay hahatiin sa dalawang ruta: Route 26 at Route 56.

Ang Route 26 ay magkokonekta ng West Valley College sa Westgate area at Eastridge Transit Center. Pasusulungin ang dalas ng weekday sa Route 26 mula sa 30 minuto ay gagawing 15 minuto at ang dalas ng weekend ay pasusulungin mula sa 30 minuto ay gagawing 20 minuto. Ang bahagi ng ruta sa pagitan ng West Valley College at ng Westgate area ay patatakbuhin sa mas mababang dalas.

Ikokonekta ng Route 56 ang Lockheed Martin Transit Center, Westgate area at Tamien Station.

 
 
Kasalukuyan Lockheed Martin Transit Center - Eastridge Transit Center
Iminungkahi West Valley College - Eastridge Transit Center
 
 
26.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 57

Babawasan ang dalas ng weekday mula 30 minuto ay gagawing 15 minuto. Babawasan ang dalas ng Sabado mula sa 30 minuto ay gagawing 20 minuto.

Kasalukuyan Old Ironsides Station - West Valley College
Iminungkahi Old Ironsides Station - West Valley College
57.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 60

Babaguhin ang Route 60 para makapagbigay ng serbisyo sa San Jose Airpost at magtatapos sa Milpitas BART Station sa halip na magtatapos sa Old Ironsides Station. Ang mga sumasakay na naglalakbay sa kahabaan ng mga bahagi ng Monroe at Great America ay maaaring gumamit ng Route 59. Pasusulungin ang dalas ng weekday mula sa 30 minuto ay gagawing 15 minuto kapag tanghaling-tapat. Pasusulungin ang dalas ng weekend mula sa 30 minuto ay gagawing 20 minuto.

Kasalukuyan Old Ironsides Station - Winchester Transit Center
Iminungkahi Milpitas BART Station - Winchester Transit Center
60.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 61

Pag-iisahin ang Route 61 at 62 sa Route 61 na patatakbuhin sa dalas na 15-minutong serbisyo sa karaniwang bahagi sa pagitan ng Bascom at Union at sa Berryessa BART Station. Ang timog ng Bascom at Union, Route 61 ay patatakbuhin sa dalas na 30-minuto, na naghahalinhinan ng ruta sa kahabaan ng Bascom at Union. Sa silangan ng Berryessa BART Station, mababawasan ang dalas ng serbisyo.

Kasalukuyan 61 Good Samaritan Hospital - Sierra & Piedmont (via Bascom, Mabury)
Kasalukuyan 62 Good Samaritan Hospital - Sierra & Piedmont (via Union, Berryessa)
Iminungkahi Good Samaritan Hospital - Sierra & Piedmont (via King, Mabury)
61.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 64

Pagsasamahin ang Route 64 at Route 63 na magiging Route 64a at Route 64b.  Magbibigay ng serbisyo ang Routes 64a at 64b sa parehong segment sa pagitan ng Mckee at White at Diridon Station kada 15 minuto.  Babagtasin ng Route 64a ang Bird, Lincoln, Almaden Expressway, Coleman at Winfield at magbibigay ng serbisyo sa Almaden, Oakridge at Ohlone/Chynoweth station.  Papalitan ng Route 64b ang kasalukuyang Route 63 na bumabagtas sa Meridian at Camden.  Babagtasin ng Route 64a at 64b ang Downtown ng San Jose sa kahabaan ng Santa Clara Street, 6th/7th at Julian kaysa sa Santa Clara Street, 13th at Julian gaya ng Route 64 ngayon.  Mag-o-operate ang bahagi ng silangang ruta ng Diridon Station kada 15 minuto at mag-o-operate naman ang timugang bahagi ng Diridon Station kada 30 minuto.

Kasalukuyan Almaden LRT Station - McKee & White
Iminungkahi Almaden & Crown - McKee & White
64.png
 
 
frequency_legend.png
 
 

 

Route 66

Iminungkahing magbago ang ruta para mabigyan ng serbisyo ang Milpitas BART Station sa halip na ang Great Mall Transit Center.  Dadagdagan ang dalas kada 15 minuto tuwing Lunes hanggang Biyernes.

Iminungkahi ng Draft na Plano na mag-operate ang bahagi ng timugang ruta ng Milpitas BART Station kada 15 minuto at mag-o-operate naman ang hilagang bahagi ng Milpitas BART Station kada 30 minuto.  Iminumungkahi ng Final na Plano na mag-operate ang buong ruta kada 15 minuto.

Ihihinto na ang serbisyo para sa paaralan ng Santa Teresa High School na kasalukuyang nakalista bilang bahagi ng Route 66.  Kakailanganing gamitin ng mga estudyante ng Santa Teresa High School ang Route 68 hanggang Route 66 para kumpletuhin ang mga biyaheng ito sa mungkahing ito.

Kasalukuyan Kaiser San Jose - Milpitas/Dixon Road
Iminungkahi Kaiser San Jose - Milpitas/Dixon Road
66.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 68

Iminungkahi na ang dalas ay gagawin 15-minuto tuwing weekday.

Kasalukuyan Gilroy Transit Center - San Jose Diridon Station
Iminungkahi Gilroy Transit Center - San Jose Diridon Station
68.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 70

Ang iminungkahi ang pagbabago ng ruta na magkokonekta sa Berryessa BART Station, babaguhin ang timog na hangganan tungo sa Miltas BART Station sa halip na sa Great Mall Transit Center at babaguhin ang timog na hangganan tungo sa Eastridge Transit Center sa halip na sa Capitol Station. Ang mga sumasakay na naglalakbay sa pagitan ng Capitol Station at Eastridge Transit Center ay maaaring gumamit ng 71.

Kasalukuyan Capitol LRT Station - Great Mall/Main Transit Center
Iminungkahi Eastridge Transit Center - Milpitas BART Station
70.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 72

Iminungkahi ang pagpapasulong ng dalas tuwing gabi ng weekday

Kasalukuyan Senter & Monterey - Downtown San Jose
Iminungkahi Senter & Monterey - Downtown San Jose
72.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 73

Iminungkahi ang pagbabago ng ruta sa dulong timog mula Snell at Capitol hanggang Montery at Senter.

Kasalukuyan Snell & Capitol - Downtown San Jose
Iminungkahi Monterey & Branham - Downtown San Jose
73.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 77

Iminungkahi ang mga pagbabago ng ruta na magtatapos sa Milpitas BART Station sa halip na sa Great Mall sa dulong hilaga at gagamitin ang Tully sa halip na ang Rigoletto para marating ang Eastridge Transit Center. Karagdagan pa, gagawa ang Route 77 ng kaunting paglihis sa King para makapagbigay ng serbisyo sa Berryessa BART station. Ang mga dalas sa tanghaling-tapat ng weekday at weekend ay dadagdagan. Ang mga oras sa gabi ay palalawigin kapag mga weekday at mga weekend.

Kasalukuyan Eastridge Transit Center - Great Mall/Main Transit Center
Iminungkahi Eastridge Transit Center - Milpitas BART Station
77.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Limited 323

Papalitan ang rutang Limited 323 ng rutang Rapid 523, na patatakbuhin nang madalas, ngunit aabot hanggang sa Lockheed Martin Transit Center at Berryessa BART Station.

Kasalukuyan De Anza College - Downtown San Jose
Iminungkahi Upgrade to Rapid 523