Iminumungkahing Final na 2019 New Transit Service Plan ng VTA

Bumubuo ang VTA ng bagong transit service plan na ipapatupad kapag nagsimula na ang serbisyong BART sa Santa Clara County sa taglagas ng 2019.  Noong 2017, sinimulang gamitin ng VTA ang Next Network Plan, na isang muling pagdidisenyo mula sa umpisa ng network ng transito na nilayong mas pagandahin ang pagbiyahe at dagdagan ang pagiging matipid ng VTA sa pamamagitan ng pagpapalawak sa network ng mga rutang madalas mag-operate.

Ang pababago sa pananaw sa pinansyal ng VTA ang naging dahilan para gumawa ng mga pagbabago sa Next Network Plan sa unang bahagi ng 2019.  Naglabas ang VTA ng binagong plano, na tinatawag na 2019 New Transit Service Plan, para sa komento ng publiko noong Enero at Pebrero ng 2019.  Noong Marso, isinaalang-alang ng VTA staff ang mahigit na 1,500 komento ng publiko habang binubuo ang Final na 2019 New Transit Service Plan.  May pitong binago sa Final na 2019 New Transit Service Plan mula sa Draft na Plano kasama ang serbisyo na idadagdag sa Almaden, na pinapanatili ang pangmadaling araw na serbisyo ng Route 22 at pagbabago ng istruktura ng modelo ng Express Bus service.

Susuriin ang Final na 2019 New Transit Service Plan ng mga Advisory and Standing Committee ng VTA sa Abril 2019 at ng Board of Directors ng VTA sa Mayo 2, 2019.

 

Mga Iminumungkahing Pagbabago sa mga Ruta ng VTA

Light Rail

Mga Pambuong Araw na Ruta ng Bus

Mga Express at Limited na Ruta ng Bus

Mga Ruta ng Bumibiyahe Papuntang Paaralan

 

Iskedyul para sa 2019 New Transit Service Plan

Enero at Pebrero Pakikibahagi ng komunidad
Marso Suriin ang input ng komunidad at ikumpleto ang Final 2019 New Transit Service Plan
Abril Imungkahi ang Final 2019 New Transit Service Plan sa Mga Advisory and Standing Committee ng VTA
Mayo 2 Hilingin ang pag-apruba ng VTA Board sa Final 2019 New Transit Service Plan
Mayo hanggang Nobyembre Paghahanda para sa pagpapatupad
Disyembre Inaasahang pagsisimula ng serbisyo ng BART papunta sa Santa Clara County