Memo para sa Final na 2019 New Transit Service Plan

Hihilingin ng VTA ang pag-apruba ng Board of Directors sa 2019 New Transit Service Plan sa pagpupulong nito sa Mayo 2.  Bago ang desisyon ng Board, susuriin ng mga Advisory and Standing Committee ng VTA ang plano.  Magkakabisa ang plano sa taglagas ng 2019 kasabay ng pagsisimula ng serbisyo ng BART papunta sa County ng Santa Clara.

Final na Memo para sa Plano (PDF)

Attachment A | Mga Pagpupulong para sa Pakikibahagi ng Komunidad (PDF)

Attachment B| Final na Memo para sa Plano (PDF)

Attachment C | Mapa ng Almaden (PDF)

Attachment D | Mapa ng Route 42 (PDF)

Attachment E | Mga Pagbabago mula sa Next Network Plan (PDF)

Attachment F | Mga hiniling na pagbabago, pero hindi isinama sa Final na Plano (Route 65, Blue Line) (PDF)

Mga pagbabago sa Draft na 2019 New Transit Service Plan

Almaden: I-merge ang Route 63 at Route 64, Panatilihin ang Route 13 bilang Route 83

Nagmumungkahi ang Final na Plano ng maraming pagbabago mula sa draft na plano na batay sa efficiency improvements ayon sa pagtukoy ng VTA staff at mga ideyang ibinigay ng komunidad ng Almaden.  Pagsasamahin ang Route 63 at 64 sa iisang Route 64 na may mga sangang-daan na 64a at 64b.  Makakatipid ito sa biyahe dahil sa pagsasama at pagbabago ng ruta sa Downtown sa San Jose at magagamit ito para pahabain ang ruta papuntang timog at panatilihin ang serbisyo hanggang sa Almaden at Harry Road.  Gagawing Route 83 ang pangalan ng kasalukuyang Route 13 at babaguhin (gaya ng iminungkahi sa Next Network Plan) babagtasin nito ang kahabaan ng McAbee Road at Camden Avenue para magbigay ng serbisyo sa Almaden Community Center.

Serbisyo ng transito para sa Almaden sa Draft Plan (kaliwang bahagi) at Final na Plano (kanang bahagi)

Serbisyo ng transito para sa Almaden sa Draft Plan (kaliwang bahagi) at Final na Plano (kanang bahagi)

 

Bagong Model ng Serbisyo ng mga Express na Ruta

Iminungkahi ng Draft na Plano na ihinto ang apat na express na ruta (101, 122, 182 at 185) at bawasan ang pagbiyahe sa apat na iba pang ruta (102, 103, 121 at 168).  Batay ang mga mungkahing ito sa mataas na gastos bawat sakay sa oras na pinakamadaming sakay (mahigit $30/rider kumpara sa $7/rider para sa mga pangunahing ruta ng VTA).

Iminumungkahi ng Final na Transit Service Plan na iantala ang pagpapatupad ng iminungkahi sa Draft na Plano na pagbabawas ng serbisyo ng Express bus hanggang sa unang bahagi ng 2020 para maigalang ng VTA ang mga kontribusyong pinansyal na iniambag ng mga employer na bumili ng mga SmartPass para sa kanilang mga empleyado.  Sa unang bahagi ng 2020, magpapatupad ang VTA ng bagong modelo ng Express Bus program na isasama ang mga third-party na funding partnership para mabawasan ang mataas na gastos ng operasyon at gagawang posible na makasunod ang mga ruta sa mga pamantayan sa VTA performance.

 

Pangmadaling Araw na Serbisyo ng Route 22

Hindi iminumungkahi ng Final na 2019 New Transit Service Plan ang paggawa ng anumang pagbabago sa pangmadaling araw na serbisyo sa Route 22.  Iminungkahi ng Draft na Plano na ihinto ang serbisyo sa pagitan ng 1:00 at 4:00 AM pero ayon sa naging pagsusuri sa pagbiyahe at input ng mga rider sa Route 22 tuwing madaling araw, napag-alaman kung gaano ito kahalaga para sa pagbiyahe sa mga nabanggit na oras.  Patuloy na makikipagtulungan ang VTA sa mga pangkat para sa social service para bumuo ng mga solusyon sa pabahay para sa tuluyan ng mga gumagamit ng Route 22.

 

Pagbabago sa Pag-ruta ng Route 42

Iminungkahi ng Draft na Plano na babagtasin ng Route 42 ang timugan/kanluraning bahagi ng US 101 sa kahabaan ng Cottle Road at Raleigh Road.  Iminumungkahi ng Final na Plano na baguhin ang ruta ng Route 42 sa hilaga/silangang bahagi ng US 101 sa kahabaan ng Silver Creek Valley Road, Hellyer Avenue, Silicon Valley Boulevard, Bernal Road at San Ignacio Avenue para magbigay serbisyo sa mga destinasyong pangkomunidad.

route_42_changes.png
 

Pagbabago sa Dalas ng takbo sa Route 66

Iminungkahi ng Draft na Plano na mag-operate ang bahagi ng Route 66 sa timog ng Milpitas BART Station kada 15 minutos at mag-o-operate naman ang hilagang bahagi ng Milpitas BART Station kada 30 minutos.  Iminumungkahi ng Final na Plano na mag-operate ang buong ruta kada 15 minutos.  Papalawakin nito ang frequent network at paparamihin ang mga tahanan at trabahong maaabot ng madalas mag-operate na transito.

Route_66_map.png
 

Pagbabago sa Dalas ng takbo sa Route 522

Iminungkahi ng Draft na Plano na baguhin ang dalas ng serbisyo sa Route 522 tuwing umaga at gabi kada 20 hanggang 15 minuto.  Iminumungkahi naman ng Final na Plano na panatilihin ang kasalukuyang dalas sa Route 522, na papadalasin sa umaga at gabi na ipapatupad kapag dumami ang pangangailangan ng transito sa kahabaan ng corridor at kapag pinapahintulutan ng mga resource ng VTA.