Đề xuất với Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 | Tuyến Xe buýt Tốc hành

 

Mô hình Dịch vụ Tuyến Xe Tốc hành Mới

Kế hoạch Dự thảo đề nghị ngừng hoạt động 4 tuyến xe tốc hành (101, 122, 182 và 185) và giảm số lượng chuyến xe trên 4 tuyến khác (102, 103, 121 và 168). Những đề xuất này được đưa ra do chi phí cao cho mỗi lần đón khách mà VTA phải chịu cho các chuyến xe định hướng vào giờ cao điểm (hơn $30/hành khách so với $7/hành khách trong các tuyến đường chính của VTA).

Kế hoạch Chính thức đề nghị hoãn việc giảm dịch vụ Xe Tốc hành được đề nghị trong Kế hoạch Dự thảo cho đến đầu năm 2020 để VTA có thể tôn trọng những đóng góp tài chính của các chủ lao động để mua SmartPass hàng năm cho nhân viên của họ. Đầu năm 2020, VTA sẽ triển khai mô hình chương trình Tuyến Xe Tốc hành mới với các công ty tài trợ bên thứ ba sẽ bù đắp chi phí hoạt động cao và vận hành các tuyến tuân thủ các tiêu chuẩn hiệu suất của VTA.

Limited 304 | Tuyến Limited 304

Tuyến Limited 304 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp.

Hiện tại South San Jose - Sunnyvale Transit Center
Đề xuất làm ngưng lại

Limited 321 | Tuyến Limited 321

Tuyến Limited 321 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp.

Hiện tại Great Mall/Main Transit Center - Lockheed Martin/Moffett Park
Đề xuất làm ngưng lại

Limited 328 | Tuyến Limited 328

Tuyến Limited 328 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp.

Hiện tại Almaden Expressway & Via Valiente - Lockheed Martin/Moffett Park
Đề xuất làm ngưng lại

Limited 330 | Tuyến Limited 330

Tuyến Limited 330 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp.

Hiện tại Almaden Expressway & Via Valiente - Tasman Drive
Đề xuất làm ngưng lại