Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức của VTA

VTA đang phát triển một kế hoạch dịch vụ vận chuyển mới sẽ được thi hành khi dịch vụ BART tới Hạt Santa Clara bắt đầu vào mùa thu năm 2019. Năm 2017, VTA đã thông qua Kế hoạch Mạng lưới Tiếp theo, một dự án tái thiết kế toàn bộ mạng lưới vận chuyển nhằm gia tăng lượng hành khách và nâng cao hiệu quả kinh kế của VTA bằng cách mở rộng mạng lưới các tuyến xe thường xuyên.

Sự thay đổi về triển vọng tài chính của VTA đã thúc đẩy những sửa đổi trong Kế hoạch Mạng lưới Tiếp theo vào đầu năm 2019. VTA đã công bố một kế hoạch sửa đổi, được gọi là Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 để thu nhận ý kiến của công chúng vào tháng 1 và tháng 2 năm 2019. Vào Tháng 3, nhân viên VTA đã xem xét hơn 1.500 ý kiến của công chúng trong khi phát triển Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức. Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức đưa ra bảy thay đổi so với Kế hoạch Dự thảo bao gồm mở rộng dịch vụ tại Almaden, giữ nguyên dịch vụ Tuyến 22 ban đêm và điều chỉnh mô hình dịch vụ Xe buýt Tốc hành.

Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức sẽ được xét duyệt bởi Ủy ban Cố vấn và Thường trực của VTA vào Tháng 4 năm 2019 và Ban giám đốc của VTA vào ngày 2 tháng 5 năm 2019.

 

Đề xuất Thay đổi với các Tuyến đường của VTA

Tuyến Xe điện

Tuyến Xe buýt Cả ngày

Tuyến Xe buýt Tốc hành và Cao cấp

Tuyến Xe Đưa đón Học sinh

 

Lịch trình của Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019

Tháng 1 và Tháng 2 Mời gọi Cộng đồng
Tháng 3 Phân tích ý kiến của cộng đồng và xây dựng Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức
Tháng 4 Trình bày Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức tới Uỷ ban Cố vấn và Thường trực VTA
Ngày 2 tháng 5 Ban Giám đốc VTA thông qua Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức
Tháng 5 đến Tháng 11 Chuẩn bị triển khai kế hoạch
Tháng 12 Khởi động dịch vụ BART tới Hạt Santa Clara theo dự kiến